AR­TIK­KE­LIT

undefined-sm
24.9.2020

Korona on muuttanut maailmaa ja olemme lukeneet miten osa ihmisistä on jäänyt loukkuun etätöihin ja sen ai­heut­ta­maan yk­si­näi­syy­teen. Kun kontaktit työ­ka­ve­rei­hin jäävät etä­pa­la­ve­rei­den varaan, niin aikaa kuu­lu­mi­sien vaih­ta­mi­seen ei ole löytynyt yhtä paljon kuin kas­vok­kain teh­tä­väs­sä työssä.

undefined-sm
9.9.2020

Viime vii­kon­lop­pu­na Suomen Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit viettivät A-alueen vaa­li­kokous­ta Marinassa ja Turun Seu­ra­huo­neel­la. Vaa­li­kokouk­sen jär­jes­tä­ji­nä toimi tällä kertaa Aurajoen Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri.

1616668680699_Artikkelikuva%201-me.jpg
14.8.2020

Mistä hal­li­tus­hom­mas­sa on kyse? Pääsemme porukalla to­teut­ta­maan kamarin toimintaa omalla tyy­lil­läm­me. Jokainen hal­li­tus­lai­nen vastaa omasta alu­ees­taan ja toimii oman tiiminsä johtajana.

1616668943139_Artikkelikuva%202-me.jpg
29.7.2020

Veneily pää­sään­töi­ses­ti on helppoa, sillä kaistaa riittää. Veneen ir­rot­ta­mi­nen lai­tu­ris­ta on myös yleensä helpompaa kuin kiin­nit­tä­mi­nen. Jopa kokeneet ve­nei­li­jät välillä unohtavat, että jokainen kiinnitys on suun­ni­tel­ta­va ja käytävä läpi kiin­nit­tä­vän miehistön kanssa. Tällöin tulee muistaa, että kapteenin sana on laki – kukaan ei voi alkaa soo­loi­le­maan oman mielen mukaan köysien kanssa kiin­ni­tyk­ses­sä.

1617615396879_Merikelpoisuus%20pit%C3%A4%C3%A4%20onnettomuudet%20loitolla-me.jpg
22.7.2020

Itse olen saanut ilon päästä ve­nei­le­mään jo pik­ku­po­jas­ta alkaen, ja sitä kautta oppinut myös niitä kuuluisia hyviä me­ri­mies­ta­po­ja. Viimeiset pa­ri­kym­men­tä vuotta olen enemmän nauttinut pur­je­ve­neen kyydistä, ja pur­jeh­ties­sa voi leik­ki­säs­ti sanoa, että ollaan perillä jo siinä vaiheessa, kun purjeet saadaan nostettua. Mutta toki to­del­li­suu­des­sa sitä ehtii kyllä välillä, joko tyynessä kelluessa taikka kovassa myrskyssä heiluessa, toivoa, että se satama jo näkyisi ho­ri­son­tis­sa.

1617864150156_Solmut%20muualla%20kuin%20k%C3%B6ysiss%C3%A4-me.jpg
8.7.2020

Merellä nopeudet mitataan solmuissa. Kuitenkin no­peus­ra­joi­tuk­set il­moi­te­taan km/h merellä olevissa tauluissa. Kun kokematon veneiliä näkee no­peus­ra­joi­tuk­sen, hän vertaa lukua veneen nopeuden mittariin ja näin ajaa melkein kak­sin­ker­tais­ta nopeutta. On­gel­mak­si tulevat kapeat väylät tai satama-alueet, joissa no­peus­ra­joi­tuk­sel­la pyritään eh­käi­se­mään vaa­ra­ti­lan­tei­ta sekä aaltoja.

Arkisto

Avainsanat

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Katri Raitala

+358405204956
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen-me.png
1624173391752_mehilainen_logo-me.png
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen-me.png

© Airiston Nuorkauppakamari 2021