Hal­li­tuk­sen tehtävät

Kamarin sääntöjen mukaan:

”Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, sihteeri, rahastonhoitaja sekä tiedottaja. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran.”

Puheenjohtajan (PRES) tehtävänä on:

 • kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa
 • huolehtia siitä, että yhdistyksen hallituksen jäsenet ja virkailijat saavat tehtäviinsä tarpeellisen valmennuksen
 • edustaa yhdistystä Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä ja alueellisessa yhteistyössä
 • johtaa kamarin kehitys- ja projektitoimintaa
 • huolehtia sääntöjen ja toimintaohjeiden lain- ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­suu­des­ta
 • huolehtia yhdistyksen sisäisestä palkitsemisesta
 • koota ja laatia yhdistyksen toimintakertomus kehitysjohtajien valmisteleman aineiston pohjalta toimintavuoden lopussa.

Tulevan puheenjohtajan (DP:n) tehtävänä on:

 • puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä
 • valmistautua pu­heen­joh­ta­ja­vuo­teen­sa (seuraava vuosi) ja perehtyä kamarin toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin
 • perehtyä kamarin materiaaliin ja ohjeistuksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • työstää yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa kamarin strategista kehittämistä
 • työstää seuraavan vuoden toi­min­ta­suun­ni­tel­man raamit uudelle hallitukselle
 • uuden hallituksen valmentaminen ja perehdyttäminen yhdessä tulevan IPP:n kanssa

Kehitysjohtajien (EVP) tehtävänä on:

 • kehittää ja ohjata toimintalohkonsa työskentelyä ja valvoa sen projektien edistymistä
 • laatia ehdotus toimintalohkonsa toi­min­ta­suun­ni­tel­mak­si ja talousarvioksi
 • laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa.

Yhteiskuntalohko (COM) käsittää yhdistyksen yhteiskuntaan suuntautuvan toiminnan ja vastaa siihen liittyvistä projekteista sekä jäsenten sisäisten ja ulkoisten liikesuhteiden sekä yh­teis­työ­kump­pa­ni­suh­tei­den kehittämisestä. Yhteiskuntalohkon toiminnan tavoitteena ovat mm. yhteiskunnan kehittäminen, vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien oppiminen, taloudellisten olojen parantaminen sekä mahdollisuus kouliintua pro­jek­ti­työs­ken­te­lys­sä. Osallistumalla pro­jek­ti­työs­ken­te­lyyn oppii mm. yhteistyötä elinkeinoelämän, yritysten, kuntien ja erilaisten järjestöjen välillä.


Yksilölohko (IND) keskittyy koulutustoimintaan erityisesti yksittäisen jäsenen kehittämiseen. Se sisältää kaikki henkilökohtaisen kehityksen alueet kattaen myös sosiaalisen, taloudellisen, fyysisen ja henkisen kehityksen. Yksilölohko vastaa myös uusien jäsenten ja koejäsenten perehdyttämisestä JC-toimintaan yhdessä DP:n kanssa.


Yhdistyslohko (LOM) vastaa erikseen sovittujen tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimii kamarissa tavoitteenaan pitää yhdistyksen toiminta aktiivisena ja vireänä.


Sihteerin (SECY) tehtävänä on:

 • laatia ja säilyttää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjat
 • huolehtia yhdistykselle tulevan postin ja muun aineiston jakamisesta ja arkistoinnista
 • huolehtia jäsenkantakorttien ajan tasalla pitämisestä
 • varmistaa jäsentietojen oikeellisuus Keskusliiton matrikkelia ja jäsenlehteä varten
 • ilmoittaa jäsenlehdelle jäsenten osoitteenmuutokset
 • huolehtia ilmoituksista yhdistysrekisteriin
 • huolehtia jäsentunnusten tilaamisesta
 • laatia ehdotus toimintalohkonsa toi­min­ta­suun­ni­tel­mak­si ja talousarvioksi
 • laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa
 • päivittää jokaisen tapahtuman jälkeen yhdistyksen jäsenten, senaattorien ja seuralaisten ak­tii­vi­suus­ka­len­te­ria kunkin tapahtuman järjestäjän tai vastuuhenkilön ilmoituksesta.

Rahastonhoitajan (TREAS) tehtävänä on:

 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja raha- ym. varallisuutta tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la tavalla
 • huolehtia yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta kirjanpitolain ja -asetuksen, yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • periä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut sekä kannatusmaksut
 • valmistella talousarvioehdotus ja valvoa sen noudattamista.

Edellisen puheenjohtajan (IPP) tehtävänä on:

 • tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinta
 • suunnitella ja valvoa yhdistyksen jäsenpolitiikkaa sekä toimia jä­sen­va­lin­ta­toi­mi­kun­nan puheenjohtajana
 • huolehtia palkintohakemusten laatimisesta
 • avustaa asian­tun­te­muk­sel­laan puheenjohtajaa ja hallituksen jäseniä
 • avustaa uusien jäsenten perehdyttämisessä
 • laatia ehdotus toimintalohkonsa toi­min­ta­suun­ni­tel­mak­si ja talousarvioksi
 • laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa.

Tiedottajan (LIO) tehtävänä on:

 • hoitaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedottamista
 • tiedottaa jäsenistölle merkittävistä hallituksen päätöksistä
 • vastata jäsentiedotteen toimituksellisesta ja teknisestä toteutuksesta
 • tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen ulkopuolisista JC-tapahtumista ja uutisista
 • pitää yllä tapahtumakalenteria yhdistyksen ja muista tärkeistä JC-tapahtumista
 • tiedottaa ulkopuolisille kamarin merkittävistä tapahtumista hallituksen päätösten mukaisesti
 • laatia ehdotus toimintalohkonsa toi­min­ta­suun­ni­tel­mak­si ja talousarvioksi
 • laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa.

Lisäksi hallitus voi kutsua henkilöitä muihin kamarivirkoihin, kuten webmasteriksi tai projektipäälliköksi. Vuonna 2013 hallituksessa oli mukana puhevaltaisena webmaster. Vaikka webmasteria ei muodollisesti valitakaan vaalikokouksessa, niin tästä virasta kiinnostuneet voivat esitellä teesejään vaalikokouksessa.


Webmasterin tehtävänä on:

 • ylläpitää ja kehittää yhdistyksen verkkosivuja
 • avustaa tiedottajaa sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa
 • tukea ja kouluttaa muuta hallitusta sivujen sisällön tuottamisessa
 • toimia yhtenä ta­pah­tu­man­hal­lin­ta­työ­ka­lu Lyytin pääkäyttäjänä
 • toimia yhteyshenkilönä verkkopalvelun tarjoajalle
 • laatia ehdotus toimintalohkonsa toi­min­ta­suun­ni­tel­mak­si ja talousarvioksi
 • laatia toimintalohkonsa toimintakertomus toimintavuoden lopussa.

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Veera Sahlberg

+358445457210
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen.png-me
1624173391752_mehilainen_logo.png-me
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen.png-me
1637429638310_Katariina_logo_white.png-me
1637430335100_JennynKukka-Logo_valk-vaaka-Med.png-me
1637607049448_Piikki%C3%B6n%20Kukkakauppa%20logo%20nega%20(2).png-sm

© Airiston Nuorkauppakamari 2021