Yh­dis­tyk­sen säännöt

Airiston Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry:n säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Airiston Nuorkauppakamari ry ja sen kotipaikka on Kaarina. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista nimitystä Junior Chamber Airisto. Yhdistyksen toiminta-alue on Turun talousalue, lähinnä Turku, Kaarina ja Parainen.

2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. -nimisen kansainvälisen järjestön (jäljempänä JCI ) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (jäljempänä Keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden

 • kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,
 • kehittää joh­ta­jae­del­ly­tyk­si­ään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen,
 • osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,
 • antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä
 • lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken.
 • Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota.

Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3. TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan,
 • järjestää kokouksia, kursseja, kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia ja tutustumiskäyntejä,
 • toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten tai ohjelmien ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
 • edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteessa toimialueensa viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä erityisesti pyrkii säilyttämään kiinteän kosketuksen Turun kauppakamariin.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja tilapäisesti harjoittaa ravitsemus- ja anniskelutoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan sekä myydä mainos- ja ilmoitustilaa jäsenlehdessään ja – luettelossaan sekä harjoittaa muuta projektiluonteista varainhankintaa kuten yhdistyksen toimintaa tukevien kannatustuotteiden ja julkaisujen myyntiä ja muuta siihen verrattavaa toimintaa.

4. JÄSENET

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua yhdistyksen toiminta-alueen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevät ja nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­toi­min­nas­ta kiinnostuneet alle 40- vuotiaat henkilöt.


Jäsenen on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa jäsen täyttää 40 vuotta. Poikkeuksena on edellisen puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimivuotensa alkua 40 vuotta täyttänyt henkilö, jonka on erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta. Ilman erityistä syytä ei jäseneksi voida valita alle 25- vuotiasta henkilöä.


Ennen yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi valitsemistaan jäsenen on toimittava yhdistyksen koejäsenenä. Koejäsenten valinnasta päättää hallitus. Koejäsenaikanaan jäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki samat oikeudet ja velvoitteet kuin varsinaisella jäsenellä. Koejäsenyys voi kestää enintään yhden vuoden.

Varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä koejäsen, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa.

Keskusliiton toisen jäsenyhdistyksen jäsen valitaan suoraan varsinaiseksi jäseneksi ilman koejäsenaikaa yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poiketen. Kannatusjäsenen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus.


Koejäsen maksaa koejäsenmaksun ja varsinaiseksi jäseneksi valintansa jälkeen liittymismaksun. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuotuisen jäsenmaksun, mutta kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän mukaisesti. Ero astuu voimaan ilmoittamispäivää seuraavana lokakuun 15. päivänä.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

Mikäli varsinainen jäsen ei ole osallistunut vähintään neljään yhdistyksen tapahtumaan kalenterivuoden aikana tai muutoin osoittanut riittävää aktiivisuutta, on hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. Hallituksen tulee kuitenkin kuulla varsinaista jäsentä ennen erottamista.

Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jä­sen­mak­su­vel­voit­tei­den täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.


6. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain helmikuussa vuosikokoukseen ja lokakuussa vaalikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.

Jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä jäsenmaksuaan yhdistykselle.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköpostilla, joka lähetetään jokaiselle jäsenelle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ja jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

7. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta,
 • esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 • vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma,
 • määrätään koejäsen-. liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan toi­min­ta­suun­ni­tel­maan perustuva talousarvio, ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. VAALIKOKOUS

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 • päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet,
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille 1 – 2 va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jaa, ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin

vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

10. KOKOUSMENETTELY

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskevat jäseneksi hyväksymistä, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa.

Kokouksessa toimitettavissa vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jolloin valituksi tulevat eniten ääniä saaneet, paitsi puheenjohtajan ja tulevan puheenjohtajan vaalissa, jossa ehdokkaan tullakseen valituksi on saatava yli puolet äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä.


11. HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, tuleva puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, sihteeri, rahastonhoitaja sekä tiedottaja. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, joissa tarvittava enemmistö on vähintään 2/3 hallituksen koko jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm:

 • vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työnjako,
 • valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
 • valmistella ja esitellä yhdistyksen toimintaohjeet yhdistyksen kokouksen vahvistettaviksi,
 • ohjata ja valvoa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä,
 • nimittää keskuudestaan yhdistykselle yhteiskunta-, yksilö-, yhdistys- ja kansainvälisten asioiden lohkonvetäjät sekä projektinjohtajat ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista.

13. PUHEENJOHTAJA JA TULEVA PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti.

Tulevan puheenjohtajan tehtävänä on perehtyä kamarin toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tuleva puheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

14. TOIMINTALOHKOT

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Tuleva puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin. Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektinjohtajia.

15. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

16. TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajien tulee viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tar­kas­tus­ker­to­muk­sen­sa.

17. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa.

Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on Keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

18. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.

Yh­teys­tie­dot

Airiston nuorkauppakamari ry
PRES Katri Raitala

+358405204956
pres@airistojc.fi

Linkit

Alue A sivut:

https://www.a.nuorkauppakamarit.fi/


Nuor­kaup­pa­ka­ma­rei­den valtakunnalliset sivut:

https://nuorkauppakamarit.fi/


Toimintaa tukemassa:

1619106887064_vl%20valkoinen-me.png
1624173391752_mehilainen_logo-me.png
1624173503669_OP_Turun_Seutu_nega_vasen-me.png

© Airiston Nuorkauppakamari 2021